Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Hiện vẫn còn nhiều quy hoạch chưa hoàn thành, vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ.…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 1590/BKHĐT-QLQH gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI VIỆC LẬP CÁC QUY HOẠCH

Theo đó, thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ, về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Đến nay, một số quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, bao gồm: quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 6 quy hoạch ngành quốc gia, 1 quy hoạch vùng và 4 quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên cũng còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022.

Nguyên nhân chủ yếu bởi đây là nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp với nhiều quy định mới cả về nội dung lẫn phương pháp lập quy hoạch; công tác chỉ đạo điều hành của một số Bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sát sao và quyết liệt.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành vẫn tồn tại hạn chế, nhất là việc cho ý kiến về quy hoạch, cho ý kiến thẩm định đối với quy hoạch của các bộ, ngành còn chậm, do chất lượng của hồ sơ quy hoạch hạn chế, nên việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sau khi có Báo cáo kết quả thẩm định chậm. Đặc biệt, việc điều chỉnh, bố trí không gian phát triển theo quy hoạch, để phù hợp chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ gặp nhiều khó khăn, dẫn đến số lượng quy hoạch trình phê duyệt chưa nhiều.

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quan tâm, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể là hoàn thiện văn bản hướng dẫn pháp luật về quy hoạch, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành, hoặc trình sửa đổi, bổ sung, ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP; Rà soát, thu hồi hoặc bãi bỏ các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quy hoạch có nội dung trái với quy định của Luật Quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 108/NQ-CP.

Mặt khác, về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, đối với 8 quy hoạch cấp quốc gia, 1 quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định, hoặc phê duyệt, đề nghị khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống.

Đối với 10 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong, đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với 10 quy hoạch ngành quốc gia đã trình thẩm định, đề nghị khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định. Các quy hoạch cấp quốc gia đang xây dựng, hoặc đang lấy ý kiến khẩn, đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Theo đó, về tiến độ, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, đối với 4 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt; đối với 23 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Còn 17 quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định đề nghị khẩn trương phối hợp với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức thẩm định theo quy định. Các quy hoạch tỉnh còn lại đang xây dựng, hoặc đang lấy ý kiến khẩn đề nghị tập trung nguồn lực, sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *