Intresco: Mảng bất động sản ‘hụt chân’, lãi quý IV giảm 70%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà (Intresco, HoSE: ITC) ghi nhận quý IV/2022 có phần thất bát khi lợi nhuận trước thuế giảm tới 70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung cả năm, công ty đã vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra.

 Intresco (ITC): Mảng bất động sản ‘hụt chân’, lãi quý IV giảm 70%

Intresco (ITC): Mảng bất động sản ‘hụt chân’, lãi quý IV giảm 70%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, doanh thu thuần của ITC đạt 171 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sự suy giảm của doanh thu bất động sản (giảm 80%, đạt 57 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, giảm 49%.

Trong quý, công ty chỉ có thêm nguồn thu là 3 tỷ đồng lợi nhuận khác. Hoạt động tài chính âm hơn 18 tỷ đồng do chi phí tài chính tăng 3,4 lần, đồng thời chi phí quản lý đạt 17 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận trước thuế giảm 70% so với cùng kỳ, chỉ đạt 29 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của ITC đạt 807 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 349 tỷ đồng, tăng 27%. Biên lợi nhuận gộp đạt 42,1%, tăng khá so với năm trước là 37,1%.

Tuy nhiên, các loại chi phí của công ty năm qua tăng khá mạnh: chi phí tài chính tăng 58%, đạt 76 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 19%, đạt 82 tỷ đồng. Vi thế, lợi nhuận trước thuế chỉ đi ngang so với năm trước, đạt 176 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 8%, đạt 125 tỷ đồng.

Năm 2022, ITC đặt mục tiêu doanh thu 725 tỷ đồng và lãi sau thuế 110 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 11% mục tiêu doanh thu và vượt 13% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ITC đạt 4.172 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của tiền và tương đương tiền, tăng 69%, đạt 110 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 29% còn 321 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 5% còn 1.639 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 đạt 1.979 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 40% còn 242 tỷ đồng; nợ vay đạt 610 tỷ đồng, giảm 14%.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.192 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,9 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của ITC khá đẹp khi dương 156 tỷ đồng (năm trước dương 148 tỷ đồng). Công ty cũng tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác giúp dòng tiền đầu tư dương 27 tỷ đồng. Vì vậy, dòng tiền vay/trả không có đột biến so với năm trước.

Lê Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *