Quy định mới về điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định mới về điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Quy định mới về điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ảnh minh họa

Nghị định 45 bổ sung thêm Điều 15 của Nghị định 39 về nguyên tắc cho vay trực tiếp của Quỹ. Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm quy định doanh nghiệp đã vay vốn của Quỹ được xem xét cho vay đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh mới từ nguồn vốn của Quỹ nếu doanh nghiệp đã hoàn trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn.

Nguyên tắc này nhằm hạn chế một doanh nghiệp trong cùng một giai đoạn vay vốn dàn trải cho nhiều dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Đồng thời, sau khi doanh nghiệp hoàn trả hết sẽ đủ cơ sở đánh giá kết quả, hiệu quả, khả năng và nhu cầu thực sự hỗ trợ lần tiếp theo.

Bên cạnh đó, Nghị định 45 cũng sửa đổi, bổ sung về khoản 1,2,3 Điều 16 về điều kiện vay vốn.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và đảm bảo phù hợp với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ ba, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Thứ tư, đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, Điều 16 cũng bổ sung thêm quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau.

Thứ nhất, tham gia cụm liên kết ngành theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi trong ngành, lĩnh vực của cụm liên kết ngành.

Thứ ba, đáp ứng quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này.

Cũng bổ sung vào Điều 16, Nghị định 45 quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng 3 điều kiện: Tham gia chuỗi giá trị theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và có sản phẩm thuộc chuỗi giá trị; và đáp ứng quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này.

Theo: VnEconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *