Sau kiểm toán lợi nhuận năm 2022 của VietBank tăng thêm 6 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của VietBank (VBB – UPCoM) tăng lên 656 tỷ đồng (trước kiểm toán là 650 tỷ đồng), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của VietBank tăng thêm 6 tỷ đồng, từ 650 tỷ đồng lên 656 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021; tổng tài sản đạt 111.307 tỷ đồng, tăng 7,67% so với đầu năm; cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Kết quả đáng khích lệ này đến từ những quyết sách chủ động và linh hoạt để giữ vững hoạt động theo định hướng phát triển an toàn bền vững, chú trọng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ và việc triển khai các gói ưu đãi, hỗ trợ khách hàng.

Năm 2022, tổng huy động của Vietbank đạt gần 100.000 tỷ đồng; trong đó, huy động vốn từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 81.110 tỷ đồng. Cho vay khách hàng của Vietbank đến ngày 31/12/2022 đạt 63.633 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tỷ lệ nợ xấu của VietBank là 2,48% trên tổng nợ áp dụng theo Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thu nhập lãi thuần sau kiểm toán cũng tăng lên 1.811 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2021. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng lên 121 tỷ đồng, tăng 28,4%; đồng thời hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi gấp gần 5 lần so với năm 2021 đạt 55,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Vietbank tiếp tục hoạt động theo hướng an toàn bền vững và đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, Vietbank sẽ tập trung vào việc nâng cao chuẩn mực hoạt động và hiệu quả quản trị điều hành; nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu giá trị cho khách hàng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cơ chế đãi ngộ nhân tài.

Cùng với đó, Vietbank chú trọng phát triển hệ khách hàng truyền thống theo định hướng bán lẻ; đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ để đồng hành cùng sự phục hồi của nền kinh tế.

Vân Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *