Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và thông tin nhà ở

Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và thông tin nhà ở

Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã xây dựng “giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia” tại văn bản hướng dẫn về “Quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại Hà Nội và Hà Nam thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP”…

Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và thông tin nhà ở
Ảnh minh họa

Theo báo cáo, hiện nay tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đó, có 219/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đưa vào quản lý, vận hành, khai thác.

Riêng với dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của 231 đơn vị cấp huyện tại 28 tỉnh, thành phố (với đầy đủ 4 thành phần: địa chính, thống kê kiểm kê đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và giá đất).

Về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường như khí tượng thủy văn, môi trường, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, viễn thám…

Ngoài ra, Bộ đang thực hiện triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)”. Trong năm 2023-2024 ,tập trung xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS).

Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và thông tin nhà ở

Đến năm 2025- 2026, cơ bản hoàn thiện các quy định kỹ thuật; các nền tảng, dịch vụ tích hợp, quản lý, chia sẻ sử dụng cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường dùng chung, bảo đảm dữ liệu cho công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết thủ tục hành chính cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Liên quan đến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, Bộ đã ban hành Kế hoạch năm 2023, kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ban hành quy trình và kế hoạch làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ cũng hướng dẫn thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở phục vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai kết nối, chia sẻ 18 trường thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, đã kết nối 63/63 tỉnh, thành phố với dữ liệu của 461/705 đơn vị cấp huyện, 6.198/10.599 đơn vị cấp xã với tổng số hơn 26 triệu thửa đất.

Về xây dựng giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản, Bộ đã hoàn thành “Xây dựng giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia” tại văn bản hướng dẫn về “Quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP”.

Bộ cũng đã ban hành hướng dẫn chi tiết “Thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở” (phục vụ làm điểm tại Tp.Hà Nội) và hướng dẫn, phối hợp triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (phiên bản 3.0, phục vụ làm điểm tại tỉnh Hà Nam).

Ngoài ra, Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã phối hợp với Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; các bộ, đơn vị liên quan và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục triển khai đồng loạt tại đơn vị cấp huyện trên địa bàn Hà Nội và Hà Nam, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2023.

Nhĩ Anh

Vneconomy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *