Công bố thông tin “trễ” hạn và chưa đầy đủ, hai doanh nghiệp họ dầu khí bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Công bố thông tin "trễ" hạn và chưa đầy đủ, hai doanh nghiệp họ dầu khí bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Tổng mức phạt tiền đối với PV GAS là: 270.000.000 đồng; PVE bị xử phạt 85.000.000 đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV GAS, mã GAS).

Cụ thể, PV GAS bị phạt tiền 60.000.000 đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN ngày 05/3/2021 về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc.

Ngoài ra, PV GAS cũng bị phạt 60.000.000 đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Trước đó, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

UBCKNN còn xử phạt 25.000.000 đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Hơn nữa, công ty còn bị phạt tiền 125.000.000 đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty chỉ có 01 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 06 thành viên HĐQT.

Tổng mức phạt tiền đối với PV GAS là 270.000.000 đồng.

Cũng với vi phạm tương tự, Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: PVE) cũng vừa nhận quyết định xử phạt của UBCKNN với số tiền phạt 85.000.000 đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, UBCKNN cho biết Tổng công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý 1 năm 2022, BCTC bán niên soát xét riêng và hợp nhất năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý 4 năm 2022).

Đồng thời, PVE công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Quyết định số 78/2022/QĐST-KDTM ngày 25/10/2022 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021, BCTC riêng và hợp nhất quý 2, quý 3 năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022, Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *