Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá (BOG) trong quý II/2022 (từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022) là hơn 1.007 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II/2022 (từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022) là hơn 526 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II/2022 là 1,426 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý này là 1,792 triệu đồng.

Được biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2022 là âm 169,920 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hàng quý, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG./.

Theo Thời Báo tài chính Việt Nam