ĐHĐCĐ Chứng khoán VIX thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 676 tỷ đồng

Ngày 15/04/2023, tại Khách sạn DU PARC Hà Nội, CTCP Chứng khoán VIX (mã CK: VIX) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội đã thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Thông qua các Tờ trình: Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 với Lợi nhuận trước thuế đạt 376 tỷ đồng hoàn thành 46% kế hoạch đã đặt ra.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tương ứng 5%), mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 5.821.391.890.000 đồng.

Cùng với đó, Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tương ứng 10%). Vốn điều lệ sau khi hoàn tất 2 phương án phát hành dự kiến là: 6.694.600.660.000 đồng. Như vậy, ước tính, Công ty sẽ phát hành trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 15%. Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với lợi nhuận trước thuế là 676 tỷ đồng tăng trưởng 180% so với cùng kỳ và 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 173% so với kết quả thực hiện được năm 2022.

Mặt khác, Đại hội còn thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với việc nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã diễn ra thành công, tạo tiền đề cho Công ty triển khai các hoạt động tiếp theo của năm 2023 để hoàn thành các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *