Ủy ban Chứng khoán xử phạt hàng loạt công ty do vi phạm quy định

Ủy ban Chứng khoán xử phạt hàng loạt công ty do vi phạm quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định ngành chứng khoán…

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam số tiền 120 triệu đồng.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp này không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam là cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8 (MCK: SD8) đã thực hiện mua 185.000 cổ phiếu ngày 24/12/2021, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 0 cổ phiếu SD8 (tương ứng 0%) lên 185.000 cổ phiếu SD8 (tương ứng 6,61%) và trở thành cổ đông lớn của SD8. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 8.

Ngày 02/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị.

Công ty này bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Ngày 09/5/2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (Công ty) ký Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT cho cổ đông là CTCP Đầu tư Việt Tú vay tiền. Ngày 2/6/2023, Công ty ký kết phụ lục số 05 của Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT ngày 9/5/2018 với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú trước đây là CTCP Đầu tư Việt Tú về việc gia hạn nghĩa vụ trả nợ đến năm 2043;

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát. Năm 2022, Công ty chỉ có 02 thành viên Ban kiểm soát. Tổng số tiền bị phạt 335.000.000 đồng.

Ngày 03/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần BV Land.

BV Land bị phạt 60 triệu đồng theo quy định đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Quyết định số 28269/QĐ-CCT-KTR2-XPVPHC ngày 07/10/2022 của Chi cục thuế quận Đống Đa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12A/2023/NQHĐQT-BVL ngày 01/9/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án KĐTM phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam (người có liên quan)).

BV Land còn bị phạt tiền 112,2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Công ty cổ phần BV Land cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt là công ty mẹ và người có liên quan của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần BV Land, vay số tiền 31 tỷ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 0606-2023/BVL-BVG ngày 07/6/2023 khi chưa có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết HĐQT thông qua.

Ông Nguyễn Tân Thành, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BV Land, sở hữu 2,03% cổ phiếu BVL; ông Nguyễn Vũ Thiện, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần BV Land, sở hữu 1,48% cổ phiếu BVL; ông Tạ Hoài Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần BV Land; ông Lý Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BV Land).

Tổng mức phạt tiền BV Land là 172,5 triệu đồng.

Theo: Vneconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *